• Tags ,         
  • 2018-03-19  10:49:06        
  • 38 °C    

    (1)修饰类:表示该类不能被继承;(2)修饰方法:表示方法不能被重写;(3)修饰变量:表示变量只能一次赋值以后值不能被修改(常量)。

     
    转载请保留页面地址:https://www.breakyizhan.com/javamianshiti/2412.html