Java中的Array和 ArrayList

在Java中,以下是创建数组的两种不同方法。 Array:我们用Java创建的简单固定大小的数组,如下所示 int arr [] = new int [10] ArrayList: Java中实现List接口的动态大小数组。 ArrayList <Type> arrL = new ArrayList < ...阅读更多

Posted on